piątek, 15 grudnia 2017 r.  Imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
Wiadomości z tagiem Biuletyn Informacyjny  RSS
Moment ujęcia opłat bankowych w PKPiR

Dodano: 12.12.2017 7:30 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (970) z dnia 10.12.2017 r.
Za dowody księgowe uważa się dowody opłat pocztowych i bankowych. Takim dowodem księgowym jest więc wyciąg bankowy. U podatników prowadzących podatkową księgę metodą uproszczoną koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Natomiast za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Źródło: https:

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego

Dodano: 05.12.2017 12:31 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 01.12.2017 r.
Według organów podatkowych, przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów koszty uregulowane z pominięciem rachunku płatniczego mają zastosowanie także do płatności na rzecz kontrahenta zagranicznego. Zatem - w przypadku jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł - zapłata na rzecz kontrahenta zagranicznego dokonana gotówką (z pominięciem rachunku płatniczego) spowoduje, że wartość nabytych towarów nie będzie mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodów.

Źródło: https:

Korekta kosztów uzyskania . przychodów w związku . z otrzymanym rabatem

Dodano: 28.11.2017 12:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
W myśl ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Źródło: https:

Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

Dodano: 21.11.2017 7:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Źródło: https:

Błędna data sprzedaży na fakturze - dokument korygujący

Dodano: 14.11.2017 12:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (967) z dnia 10.11.2017 r.
Błędne wskazanie na fakturze daty sprzedaży towaru (wykonania usługi) może skorygować zarówno sprzedawca (poprzez wystawienie faktury korygującej), jak i nabywca (wystawiając notę korygującą). Należy mieć jednak na uwadze, że wskazana na fakturze data sprzedaży ma bardzo istotne znaczenie, gdyż wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu danej transakcji.

Źródło: https:

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego w 100%

Dodano: 07.11.2017 12:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 01.11.2017 r.
W wyniku ulepszenia podwyższeniu ulega dotychczasowa wartość początkowa środka trwałego. Od tak ustalonej wartości dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, stosując pierwotnie przyjętą metodę i stawkę amortyzacyjną. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy środek trwały jest zamortyzowany w części, czy w całości.

Źródło: https:

Kilka zakupów w danym dniu opłaconych gotówką a CIT/PIT

Dodano: 31.10.2017 12:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (966) z dnia 01.11.2017 r.
W przedmiotowej sprawie każdy zakup, dokonany przez spółkę w danym dniu w hurtowni, jest odrębną transakcją. Zatem jeśli jednorazowa wartość poszczególnych transakcji nie przekracza 15.000 zł, to wartość nabytych materiałów może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (na zasadach ogólnych), mimo zapłaty za nie gotówką. Bez znaczenia pozostaje to, iż łączna wartość wszystkich zakupów dokonanych w danym dniu w hurtowni przekracza ww. limit.

Źródło: https:

Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy niektóre należności są niezapłacone

Dodano: 24.10.2017 13:03 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017 r.
Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy podatnik spełni łącznie wszystkie warunki wskazane w ustawie o VAT. Co do zasady, podatnik ma prawo odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów/usług powstał obowiązek podatkowy, albo w deklaracji za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Źródło: https:

Opodatkowanie imprez sportowych

Dodano: 20.10.2017 12:31 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017 r.
W celu określenia skutków podatkowych obciążenia kosztami usługi w dziedzinie sportu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę art. 28g ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym działalność ta jest faktycznie wykonywana. W omawianym przypadku miejscem faktycznie wykonywanych usług były Niemcy, niemniej jednak istotnym warunkiem zastosowania tego przepisu jest również spełnienie przesłanki podmiotowej.

Źródło: https:

Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS

Dodano: 18.10.2017 7:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez ww. wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego stanowi wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków ... .

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone