niedziela, 27 maja 2018 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Biuletyn Informacyjny  RSS
Zasady odliczania straty z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego

Dodano: 22.05.2018 13:03 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018 r.
Przychody uzyskiwane w ramach własnej działalności gospodarczej oraz z tytułu udziału w spółce osobowej zaliczane są do tego samego źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Zatem podatnik może w ramach tego samego źródła przychodów odliczyć stratę. Natomiast najem prywatny stanowi inne źródło przychodów. Zatem strata z tego najmu nie może być odliczona od dochodu z działalności gospodarczej.

Źródło: https:

Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jej rzecz usług przez wspólnika

Dodano: 15.05.2018 14:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (985) z dnia 10.05.2018 r.
Zgodnie z przyjętą praktyką, dla celów podatkowych pod pojęciem nieodpłatnych świadczeń przyjmuje się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń należy rozważać zawsze wtedy, gdy podatnik otrzymuje bez obowiązku świadczenia wzajemnego rzeczy lub prawa, bądź inne świadczenia lub też możliwość korzystania z rzeczy lub praw.

Źródło: https:

Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych

Dodano: 08.05.2018 14:03 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (984) z dnia 01.05.2018 r.
Wydatki na zakup ubezpieczenia majątkowego z reguły stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie). Nie można ich bowiem przypisać do konkretnych przychodów, wiążą się one raczej z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. Wydatki te - zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych - powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w analogiczny sposób, w jaki zostaną ujęte w kosztach bilansowych.

Źródło: https:

Jak należy rozumieć świadczenia o charakterze ciągłym? - kolejny korzystny wyrok NSA

Dodano: 02.05.2018 7:30 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (981) z dnia 01.04.2018 r.
Za dostawy o charakterze ciągłym należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, w wyniku ustaleń/umów pomiędzy kontrahentami, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu. (wyrok NSA z 2 lutego 2018 r., sygn. akt I FSK 1906/15)

Źródło: https:

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych wykorzystywanych również do własnych celów

Dodano: 25.04.2018 12:31 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018 r.
Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych nie wystąpi w przypadku środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych w związku z zaprzestaniem ich wykorzystywania na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane lub środków trwałych, wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Źródło: https:

Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania rady

Dodano: 24.04.2018 12:31 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. (...) Wydatki z tytułu zwrotu członkom rady nadzorczej kosztów dojazdów na posiedzenia rady nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: https:

Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz samego siebie

Dodano: 17.04.2018 12:31 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018 r.
Z umową sprzedaży usługi remontowo-budowlanej mamy do czynienia wówczas, gdy przez umowę zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy usługę, a zleceniodawca zobowiązuje się zaakceptować wykonaną usługę i zapłacić zleceniobiorcy za wykonane prace. Umowa zlecenia, jak i umowa sprzedaży ma charakter czynności dwustronnej. (...) Umowa sprzedaży usługi remontowo-budowlanej może być skuteczna wyłącznie wtedy, jeżeli jest zawarta przez dwie strony. Sprzedaż usługi remontowo-budowlanej "samemu sobie" jest czynnością prawnie bezskuteczną - może mieć jedynie charakter wykonania usługi na potrzeby osobiste.

Źródło: https:

Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji

Dodano: 10.04.2018 12:31 | 17 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018 r.
Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15.000 zł, to w świetle ustawy o PDOP i PDOF, aby zaliczyć jej wartość do kosztów podatkowych, podatnik zobowiązany jest dokonać płatności tej transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego. (...) Dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku powoduje określone konsekwencje podatkowe. Późniejszy zwrot towaru nie wpłynie już na fakt, że transakcja przekroczyła ww. limit i została opłacona gotówką. Rozumowanie przeciwne mogłoby doprowadzić do nagminnego omijania przepisu.

Źródło: https:

Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą

Dodano: 03.04.2018 13:03 | 23 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (981) z dnia 01.04.2018 r.
Zwrot towaru należy udokumentować fakturą korygującą oraz ująć w ewidencji zwrotów. (...) Pomimo ujęcia zwrotu towaru w ewidencji zwrotów, zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT można dokonać pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru.

Źródło: https:

Program komputerowy wytworzony przez pracowników

Dodano: 27.03.2018 13:02 | 34 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018 r.
Program komputerowy wytworzony we własnym zakresie przez pracowników jednostki nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej. W związku z tym, wydatki poniesione na jego wytworzenie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Takiej klasyfikacji nie zmienia fakt, że program komputerowy będzie używany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jego wartość przekracza 10.000 zł.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone