czwartek, 19 października 2017 r.  Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Wiadomości z tagiem Biuletyn Informacyjny  RSS
Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS

Dodano: 18.10.2017 7:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez ww. wycenę dokonaną przez podatnika lub przez biegłego stanowi wyjątek od obowiązujących zasad ustalania tejże wartości. Niemożność ustalenia wartości początkowej środka trwałego zgodnie z generalną zasadą winna mieć przy tym charakter obiektywny, a więc dotyczyć np. tych sytuacji, w których podatnik nie posiada - bo nie musiał posiadać - stosownych dokumentów stwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków ... .

Źródło: https:

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych

Dodano: 11.10.2017 1:37 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (964) z dnia 10.10.2017 r.
Należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi należności te zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich wypłaty pracownikowi.

Źródło: https:

Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a podatkowe różnice kursowe

Dodano: 03.10.2017 13:03 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (963) z dnia 01.10.2017 r.
W praktyce przyjmuje się, że aby powstały podatkowe różnice kursowe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. koszt musi być poniesiony w walucie obcej i zapłata zobowiązania musi być dokonana w walucie obcej. Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to nie powstaną podatkowe różnice kursowe.

Źródło: https:

Dokumenty potwierdzające, że usługa świadczona jest na rzecz podatnika UE

Dodano: 26.09.2017 13:31 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017 r.
Wszystko, co potwierdza jednoznacznie fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot, przy jednoczesnym braku innych odmiennych okoliczności, można uznać za dowody potwierdzające status podatnika na potrzeby ustalenia miejsca świadczenia usług.

Źródło: https:

Zwrot VAT w terminie 60 dni a obowiązek uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów

Dodano: 19.09.2017 13:31 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017 r.
Podstawowym terminem, w jakim następuje zwrot VAT, jest termin 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Termin ten może zostać wydłużony przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. (...) Ustawodawca nie uzależnił natomiast otrzymania zwrotu w terminie 60 dni od konieczności uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów.

Źródło: https:

Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - interpretacja KIS

Dodano: 12.09.2017 12:31 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (961) z dnia 10.09.2017 r.
Jeżeli zakończenie umowy dzierżawy w żaden sposób nie wiąże się z utratą przydatności gospodarczej dokonanych przez najemcę inwestycji w obcych środkach trwałych, czy też ze zmianą rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to niezamortyzowana wartość takiej inwestycji może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem uzyskania przychodu jest "cała" ich niezamortyzowana wartość początkowa.

Źródło: https:

Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja KIS

Dodano: 11.09.2017 7:30 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017 r.
Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, obowiązek poboru podatku u źródła nie będzie dotyczył przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Źródło: https:

Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską

Dodano: 05.09.2017 12:31 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (960) z dnia 01.09.2017 r.
Ministerstwo Finansów dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian, które usprawnią system stosowania stawek VAT oraz ułatwią prawidłowe określenie ich wysokości. W tym celu prowadzone są obecnie prace mające na celu analizę sposobów identyfikacji towarów i usług, m.in. na potrzeby stosowania obniżonych stawek VAT, z uwzględnieniem możliwości wprowadzenia instrumentów dających podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości ich zastosowania.

Źródło: www.gofin.pl

Prowizja od uiszczenia opłaty drogowej kartą paliwową a VAT

Dodano: 04.09.2017 7:30 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 01.08.2017 r.
Prowizja lub opłata manipulacyjna, jako element cenotwórczy całości świadczenia, stanowi element świadczenia usług i powinna zostać włączona do podstawy opodatkowania świadczenia zasadniczego (np: usługi udostępnienia drogi, za którą pobierana jest opłata za przejazd) i opodatkowana z zastosowaniem stawki podatku dla niego właściwej.

Źródło: www.gofin.pl

Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

Dodano: 29.08.2017 12:30 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017 r.
W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej podatnicy nie tyle mogą, co muszą zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Obowiązek w tym zakresie wynika bezpośrednio z regulacji zawartych w ustawach o podatku dochodowym. Naszym zdaniem, ponowne naliczanie odpisów amortyzacyjnych powinno nastąpić od miesiąca, w którym wznowiono działalność.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone