poniedziałek, 20 lutego 2017 r.  Imieniny: Anety, Lehca, Leona
Wiadomości z tagiem Biuletyn Informacyjny  RSS
Do składu siedmiu sędziów NSA skierowano pytanie dotyczące poboru podatku u źródła

Dodano: 14.02.2017 12:33 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5 i ust. 5 ustawy o PDOP, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się m.in. dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR

Dodano: 13.02.2017 7:30 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017 r.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest bardzo uproszczoną formą prowadzenia ksiąg, ale mimo to przysparza w praktyce sporo problemów. Dotyczą one nie tylko kwalifikowania materiałów do podstawowych i pomocniczych albo pozostałych, ale także wpisywania usług, które są bezpośrednio związane z wyrobem gotowym (wykonaną usługą). Sprawa tym bardziej się komplikuje w przypadku usług podwykonawców, gdzie częste są przypadki wykonywania usługi z użyciem materiałów podwykonawcy.

Źródło: www.gofin.pl

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego

Dodano: 07.02.2017 12:30 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 01.02.2017 r.
Ustawa o rachunkowości w odniesieniu do podmiotów, które rozpoczęły prowadzenie działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, przewiduje możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego za okres trwający dłużej niż 12 miesięcy. Jednostka, która chciałaby z tego skorzystać, musi spełnić określone warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Rezygnacja z rozliczania VAT w 2017 r. - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa

Dodano: 02.02.2017 9:02 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 01.01.2017 r.
W 2017 r. limit zwolnienia podmiotowego z VAT wzrósł i obecnie wynosi 200.000 zł rocznie. Ustalając prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 r., należy uwzględnić wartość sprzedaży w 2016 r. Przy czym, gdy wartość sprzedaży przekroczy limit zwolnienia z VAT w trakcie roku, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono ten limit. Do wartości ww. sprzedaży nie wlicza się kwoty VAT, a także m.in. WDT, niektórych transakcji zwolnionych przedmiotowo z VAT oraz dostawy środków trwałych.

Źródło: www.gofin.pl

Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego

Dodano: 31.01.2017 13:02 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 01.02.2017 r.
Wartość nieodpłatnie otrzymanego składnika majątku stanowi przychód jednostki. O ile spełnia on definicję środka trwałego, jego wartość początkową należy ustalić w oparciu o ceny rynkowe, a następnie rozpocząć jego amortyzację. Dla celów bilansowych nieodpłatnie otrzymany środek trwały należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Źródło: www.gofin.pl

Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

Dodano: 26.01.2017 7:31 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016 r.
Dowody określone w rozporządzeniu płatnicy składek posiadający profil na PUE ZUS mogą składać w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Podstawowym dowodem służącym do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego przez pracodawcę jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy. Może ono zostać wystawione w formie papierowej lub elektronicznej.

Źródło: www.gofin.pl

Wydatki na artykuły spożywcze a koszty podatkowe - interpretacja zmieniająca

Dodano: 24.01.2017 13:30 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (938) z dnia 20.01.2017 r.
Wydatki na zakup artykułów spożywczych, drobnych przekąsek, posiłków spożywanych w trakcie spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, o ile nie służą budowaniu jej korzystnego wizerunku, stanowią koszty uzyskania przychodów. Analogicznie jest w przypadku wydatków na zakup produktów spożywczych udostępnianych w formie poczęstunku uczestnikom targów na stoisku firmowym.

Źródło: www.gofin.pl

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych - skutki u udziałowca

Dodano: 18.01.2017 15:02 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016 r.
Otrzymanie nowych udziałów stanowi dla udziałowca (spółki) przychód finansowy. Przychód powstaje również dla celów podatku dochodowego - w wysokości przypadającej na danego wspólnika kwot przekazanych na kapitał zakładowy. O ile przychód taki nie korzysta ze zwolnienia od podatku, podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Źródło: www.gofin.pl

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów

Dodano: 17.01.2017 12:31 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017 r.
Jeśli dokumenty, otrzymane przez spółkę w formie papierowej, będą przechowywane w formie elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, to dokumenty te będą mogły nadal stanowić podstawę ujęcia wydatków (których te faktury dotyczą) w kosztach uzyskania przychodów (o ile pozostałe przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt podatkowy zostaną spełnione).

Źródło: www.gofin.pl

Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

Dodano: 12.01.2017 8:02 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016 r.
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2016 r. będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli w poprzednim roku obrotowym, tj. w 2015 r., spełniła ona co najmniej dwa z trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości i w kolejnym roku obrotowym, tj. w 2017 r., będzie ona kontynuowała działalność.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone