niedziela, 22 stycznia 2017 r.  Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych - skutki u udziałowca

Dodano: 18.01.2017 15:02 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016 r.
Otrzymanie nowych udziałów stanowi dla udziałowca (spółki) przychód finansowy. Przychód powstaje również dla celów podatku dochodowego - w wysokości przypadającej na danego wspólnika kwot przekazanych na kapitał zakładowy. O ile przychód taki nie korzysta ze zwolnienia od podatku, podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Źródło: www.gofin.pl

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów

Dodano: 17.01.2017 12:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017 r.
Jeśli dokumenty, otrzymane przez spółkę w formie papierowej, będą przechowywane w formie elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, to dokumenty te będą mogły nadal stanowić podstawę ujęcia wydatków (których te faktury dotyczą) w kosztach uzyskania przychodów (o ile pozostałe przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt podatkowy zostaną spełnione).

Źródło: www.gofin.pl

Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

Dodano: 12.01.2017 8:02 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016 r.
Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej za 2016 r. będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli w poprzednim roku obrotowym, tj. w 2015 r., spełniła ona co najmniej dwa z trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości i w kolejnym roku obrotowym, tj. w 2017 r., będzie ona kontynuowała działalność.

Źródło: www.gofin.pl

Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Dodano: 10.01.2017 12:31 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (937) z dnia 10.01.2017 r.
Regulacje zawarte w ustawie o PDOP wskazują, że do przychodów podatkowych zalicza się m.in. wartość rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie ustawa ta nie zawiera definicji nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z przyjętą praktyką, nieodpłatne świadczenia to - na potrzeby podatku dochodowego - te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy.

Źródło: www.gofin.pl

Projekty wykonywane w ramach umowy o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodów

Dodano: 02.01.2017 12:31 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 01.01.2017 r.
Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług m.in. na podstawie umowy o dzieło, uzyskiwane m.in. wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów

Dodano: 30.12.2016 12:31 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016 r.
Podatnik może przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej opodatkowywać 19% podatkiem liniowym i jednocześnie przychody z własnej indywidualnej działalności opodatkowywać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Spółka komandytowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnikami są natomiast poszczególni wspólnicy spółki komandytowej.

Źródło: www.gofin.pl

Podatek od nieruchomości w PKPiR spółki cywilnej

Dodano: 20.12.2016 12:30 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016 r.
Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Źródło: www.gofin.pl

Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków

Dodano: 15.12.2016 7:31 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016 r.
Składniki wynagrodzenia, do których zgodnie z obowiązującymi u pracodawcy przepisami o wynagradzaniu pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku (i są wypłacane za ten okres), nie podlegają uwzględnieniu w podstawie ich wymiaru. Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, zapis dotyczący zachowania prawa do składnika wynagrodzenia mogą zamieszczać w umowie o pracę.

Źródło: www.gofin.pl

Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy

Dodano: 13.12.2016 12:32 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (934) z dnia 10.12.2016 r.
Wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

Źródło: www.gofin.pl

Ustalenie zaliczki na podatek CIT w uproszczonej formie

Dodano: 06.12.2016 12:31 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (933) z dnia 01.12.2016 r.
Zasady opłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie określono w art. 25 ust. 6-10 ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika m.in., że zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeśli w zeznaniu tym nie wykazali podatku należnego - w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone