piątek, 19 października 2018 r.  Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Przeliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy

Dodano: 16.10.2018 13:02 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018 r.
Do przeliczenia wartości diet należy zastosować średni kurs waluty obcej ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. (...) Przepisy nie zabraniają ujmowania w dowodach wewnętrznych faktów odbycia podróży służbowych w sposób łączący kilka zdarzeń ze sobą. Nie zobowiązują też do wystawienia tego dowodu odrębnie do każdej podróży. Zatem podatnik może ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wartość diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej na koniec miesiąca, sporządzając jeden dowód wewnętrzny

Źródło: https:

Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR

Dodano: 10.10.2018 12:30 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 26 (997) z dnia 10.09.2018 r.
Przepisy w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nakładają obowiązek sporządzenia opisu do materiałów dostarczonych przed otrzymaniem faktury oraz obowiązek ich wpisania do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu. Zasada ta ma również odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do zakupionych usług podwykonawców stanowiących główny element wyrobu gotowego (wykonanej usługi) wpisywanych w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Zatem, w przypadku wykonania takiej usługi, która nie została jeszcze potwierdzona fakturą, należy sporządzić jej opis.

Źródło: https:

Korygowanie faktur zaliczkowych, na których nie podano terminu zapłaty

Dodano: 10.10.2018 7:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (1000) z dnia 10.10.2018 r.
Pomimo, iż brak informacji o dacie faktycznej zapłaty zaliczki przez kontrahenta nie powoduje konieczności wystawienia faktury korygującej, to jednak w celu precyzyjnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego podatnik może wystawić fakturę korygującą do wystawionej wcześniej faktury i wskazać w niej datę dokonania płatności zaliczkowej przez kontrahenta.

Źródło: https:

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej w trakcie podróży służbowej pracownika

Dodano: 02.10.2018 12:31 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (999) z dnia 01.10.2018 r.
Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. (...) Do przeliczenia na złote kosztu noclegu, poniesionego w trakcie zagranicznej podróży służbowej pracownika, udokumentowanego fakturą wystawioną na spółkę w walucie obcej (w celu ujęcia jej w kosztach podatkowych), należy przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia tej faktury.

Źródło: https:

BDM: Biuletyn poranny

Dodano: 02.10.2018 9:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Pfleiderer: spółka planuje przekroczyć 142,5 mln EUR EBITDA na koniec '18- CEO [komentarz BDM]. CD Projekt: A. Sapkowski domaga się zapłaty co najmniej 60 mln PLN od spółki. LPP: Szacunkowy EBIT 3Q'18 wzrósł o 21% r/r [tabela BDM].

Źródło: inwestycje.pl

KNF: kanały dystrybucji w liczbach [Rynek]

Dodano: 28.09.2018 7:37 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała [[https://s.dzub.pl/1efc1093 "Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2016"]], a w nim, oprócz danych (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS

Dodano: 26.09.2018 7:31 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018 r.
Za pracownika, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Kurs waluty obcej a limit składek na ubezpieczenie samochodu osobowego

Dodano: 25.09.2018 13:03 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (998) z dnia 20.09.2018 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Kwotę tę przelicza się na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (wspomnijmy, że w przypadku podatników PIT przeliczenia tego dokonuje się po kursie sprzedaży walut obcych ogłaszanym przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone