poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.  Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Ujęcie w kosztach podatkowych niepodlegającego odliczeniu VAT od wydatków na reprezentację

Dodano: 18.06.2019 12:30 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019 r.
Zgodnie z przyjętą praktyką, podatnicy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodów niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od usług gastronomicznych/noclegowych także wtedy, gdy wydatki poniesione na te usługi kwalifikowane są do kosztów reprezentacji. Co prawda ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, jednak przyjmuje się, że wyłączenie to nie dotyczy niepodlegającej odliczeniu kwoty VAT naliczonego od tych wydatków.

Źródło: https:

Czy faktury elektroniczne można przechowywać w formie papierowej?

Dodano: 12.06.2019 13:05 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1024) z dnia 10.06.2019 r.
Zgodnie z ustawą o VAT, fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Z kolei przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Obowiązujące przepisy nie nakładają na podatników obowiązku przechowywania faktur w takiej samej formie, w jakiej zostały one wystawione i w jakiej je otrzymano. Zatem nie ma żadnych przeciwwskazań, aby faktury elektroniczne były przechowywane w formie papierowej lub odwrotnie.

Źródło: https:

Wydatki na samochód przeznaczony do odsprzedaży

Dodano: 03.06.2019 13:03 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1023) z dnia 01.06.2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko 75% wydatków poniesionych z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej (np. zakup paliwa) - jeśli samochody te są wykorzystywane również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (wydatki te obejmują również niepodlegającą odliczeniu kwotę VAT naliczonego).

Źródło: https:

Usługa świadczona przez wspólnika na rzecz spółki cywilnej - rozliczenie PIT i VAT

Dodano: 30.05.2019 7:30 | 16 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019 r.
Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR) prowadzi m.in. spółka cywilna. W PKPiR wpisuje się zatem przychody i koszty dotyczące całej spółki. Dopiero po zakończeniu miesiąca (ewentualnie kwartału) podatnicy (wspólnicy) - na podstawie dokonanych wpisów w PKPiR - ustalają przypadający na nich dochód podlegający opodatkowaniu. Z żadnych przepisów nie wynika jednocześnie, jakich zapisów należy dokonać w PKPiR, gdy dany wydatek może być kosztem podatkowym tylko u jednego wspólnika.

Źródło: https:

Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia do usług serwisu, konserwacji klimatyzacji i wentylacji

Dodano: 28.05.2019 13:31 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019 r.
Świadczenie usług oznaczonych symbolem PKWiU 33.12.18.0 tj. usług naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, powinno zostać opodatkowane VAT przez usługodawcę. Ponieważ przepisy ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie nie przewidują zwolnienia od podatku ani obniżonej stawki podatku dla tych usług, będą one podlegały opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Źródło: https:

Amortyzacja samochodu osobowego będącego środkiem trwałym spółki z o.o.

Dodano: 21.05.2019 12:31 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019 r.
Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmiany w zakresie amortyzacji samochodów osobowych dotyczą zarówno podatników PIT, jak i CIT. Stosuje się je w odniesieniu do pojazdów nabytych/wprowadzonych do ewidencji środków trwałych począwszy od 1 stycznia 2019 r., jak i przed tą datą.

Źródło: https:

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Dodano: 17.05.2019 12:02 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 01.04.2019 r.
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości to tzw. koszty pośrednie, także wtedy, gdy dotyczą gruntów, budynków, budowli wykorzystywanych wyłącznie do działalności produkcyjnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 1 marca 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.520.2018.2.JK).

Źródło: https:

Prawo do odliczenia VAT od zakupu usługi kateringowej

Dodano: 14.05.2019 12:31 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019 r.
Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych powołują się na definicje słów "usługa gastronomiczna" oraz "katering" i przyjmują, że usługa gastronomiczna polega na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany. Natomiast katering oznacza dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego. (...) W przypadku nabycia usługi kateringowej, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT - pod warunkiem związku wydatku z czynnościami opodatkowanymi.

Źródło: https:

Rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów - ewidencja księgowa

Dodano: 08.05.2019 12:30 | 19 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019 r.
Jednostki produkcyjne udzielające gwarancji kupującemu, w związku z ich sprzedażą, powinny tworzyć rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na koszty napraw gwarancyjnych produktów. Koszty napraw gwarancyjnych powinny obciążać koszty okresu, w którym pierwotnie dokonano sprzedaży. Przewidywane koszty napraw gwarancyjnych obciążają koszty sprzedaży.

Źródło: https:

Działalność nierejestrowa - opodatkowanie VAT i kasa fiskalna

Dodano: 07.05.2019 14:03 | 11 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 01.05.2019 r.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje pewne odstępstwa od tej generalnej zasady oraz wskazuje, w jakich przypadkach należy bezwzględnie ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych, czyli kiedy nie można korzystać z przewidzianych w nim zwolnień. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania).

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone