wtorek, 25 lipca 2017 r.  Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Wiadomości z tagiem Informacyjny  RSS
Zapłata gotówkowa za towar nabyty w 2016 r.

Dodano: 18.07.2017 12:31 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017 r.
Jak wynika z art. 15d ustawy o PDOP (obowiązującego od 1 stycznia 2017 r.), podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Źródło: www.gofin.pl

Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS

Dodano: 10.07.2017 12:02 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (955) z dnia 10.07.2017 r.
Zasady tworzenia ZFŚS, w tym dokonywania odpisów na ten Fundusz, określone zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z regulacji tam zawartych wynika m.in., że ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Przyjmuje się, że odpisy na ZFŚS są kosztem podatkowym w momencie przelania środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

Źródło: www.gofin.pl

Wydatki na noclegi zleceniobiorców w kosztach podatkowych

Dodano: 04.07.2017 12:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 01.07.2017 r.
Wydatki na noclegi zleceniobiorców nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. To oznacza, że wydatki te mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych zleceniodawcy, jeśli celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto wydatki te muszą być racjonalne, ekonomicznie uzasadnione i właściwie udokumentowane.

Źródło: www.gofin.pl

Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji

Dodano: 29.06.2017 7:30 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017 r.
Co do zasady, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Stawki wynikające z Wykazu mogą m.in. podlegać obniżeniu (w określonych przypadkach również podwyższeniu). Wielkość obniżenia stawki jest dowolna i wynika wyłącznie z decyzji podatnika.

Źródło: www.gofin.pl

Amortyzacja podczas remontu środka trwałego

Dodano: 28.06.2017 7:30 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Przerwa w użytkowaniu środka trwałego spowodowana jego remontem nie stanowi przesłanki do wstrzymania, nawet tymczasowego, jego amortyzacji. Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, odpisów amortyzacyjnych, co do zasady, dokonuje się do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środków trwałych lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Źródło: www.gofin.pl

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

Dodano: 20.06.2017 12:03 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017 r.
Jeśli płatnik ponosi za kontrahenta ciężar podatku u źródła (poprzez ubruttowienie należności) w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia przez niego tego podatku wynika z postanowień umowy łączącej strony lub gdy z przyczyn obiektywnych płatnik nie ma możliwości poboru tego podatku, to kosztem podatkowym może być cała wartość ubruttowionej należności, a więc także "zawarty" w niej podatek u źródła.

Źródło: www.gofin.pl

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

Dodano: 13.06.2017 12:31 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (952) z dnia 10.06.2017 r.
MF poinformowało, że ustawa o VAT nie nakłada obowiązku posiadania opinii klasyfikacyjnej GUS odnośnie zakwalifikowania usługi do danej grupy PKWiU, ale w sytuacji, gdy usługodawca lub usługobiorca nie jest pewien, czy dana usługa mieści się w określonym w załączniku 14 do ustawy o VAT grupowaniu PKWiU nie ma przeszkód, aby wystąpił o wydanie takiej opinii. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego rozliczenia VAT.

Źródło: www.gofin.pl

Zakup biletów lotniczych - wybrane zagadnienia

Dodano: 07.06.2017 13:31 | 17 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 01.05.2017 r.
Coraz częściej pracownicy odbywają podróże służbowe samolotami. Transport lotniczy może się odbywać wyłącznie na terytorium kraju, poza jego granicami albo może odbywać się na trasie Polska - zagranica i odwrotnie. W artykule tym poruszamy wybrane kwestie związane z rozliczeniem zakupu biletów lotniczych - w aspekcie VAT, podatku dochodowego i w ewidencji księgowej.

Źródło: www.gofin.pl

Rząd przyjął stanowisko w sprawie gazociągu Nord Stream 2

Dodano: 07.06.2017 11:30 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Rząd zajął stanowisko w sprawie realizacji gazociągu Nord Stream 2. Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, dokument opatrzono klauzulą "zastrzeżone"

Źródło: inwestycje.pl

Rząd przyjął założenia do przyszłorocznego budżetu

Dodano: 06.06.2017 16:03 | 13 odsłon | 0 komentarzy


Rząd przyjął założenia do budżetu na 2018 r. - poinformowało we wtorek w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Według założeń wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,8 proc., inflacja 2,3 proc., a stopa bezrobocia - 6,4 proc.

Źródło: www.gazetaprawna.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone