sobota, 25 marca 2017 r.  Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wiadomości z tagiem Informacyjny  RSS
Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku

Dodano: 21.03.2017 12:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą - interpretacja indywidualna

Dodano: 13.03.2017 15:02 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (943) z dnia 10.03.2017 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli polscy rezydenci osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Polski i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie.

Źródło: www.gofin.pl

Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany w 2017 r.

Dodano: 13.03.2017 7:30 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017 r.
Podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem wystawienia faktury korygującej i posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury przez nabywcę/usługobiorcę. Należy jednak pamiętać, że ustawa o VAT przewiduje wyjątki, kiedy nie stosuje się wymogu posiadania ww. potwierdzenia.

Źródło: www.gofin.pl

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

Dodano: 07.03.2017 12:31 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 01.03.2017 r.
Co do zasady, sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych należy ewidencjonować w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Od 1 stycznia 2017 r. są one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Źródło: www.gofin.pl

Pakiety medyczne - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

Dodano: 06.03.2017 7:02 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 01.02.2017 r.
Niekiedy podmioty gospodarcze przekazują swoim pracownikom (zleceniobiorcom) pakiety dodatkowych usług medycznych (nieobowiązkowych), finansując ich zakup ze środków obrotowych w całości lub w części (pozostałą część pokrywa sam pracownik/zleceniobiorca). Bywa też tak, że pracownicy (zleceniobiorcy) ponoszą pełną odpłatność za pakiety.

Źródło: www.gofin.pl

Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej

Dodano: 28.02.2017 12:30 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 01.03.2017 r.
Wypłata wspólnikom spółki jawnej udziału w zysku bilansowym jest neutralna podatkowo. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego. W spółce jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podział zysku zwykle odbywa się po sporządzeniu sprawozdania finansowego.

Źródło: www.gofin.pl

Rząd o dodatkowej formie uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich

Dodano: 21.02.2017 18:31 | 8 odsłon | 0 komentarzy


Rząd przyjął projekt wprowadzający dodatkową formę uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Źródło: www.gazetaprawna.pl

Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

Dodano: 20.02.2017 13:02 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017 r.
Na gruncie podatku dochodowego różnice kursowe powstają wyłącznie w odniesieniu do kwoty netto należności. Natomiast różnice w części przypadającej na kwotę VAT nie są uwzględniane w rachunku podatkowym. Zatem, sposób uregulowania należności w części przypadającej na kwotę VAT należnego (w walucie obcej czy w złotówkach) jest obojętny na gruncie podatku dochodowego.

Źródło: www.gofin.pl

Rząd przyjął projekt o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Dodano: 14.02.2017 16:49 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej, który zakłada, że pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie wliczane do czasu pracy - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Źródło: logistyka.wnp.pl

Do składu siedmiu sędziów NSA skierowano pytanie dotyczące poboru podatku u źródła

Dodano: 14.02.2017 12:33 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (940) z dnia 10.02.2017 r.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 5 i ust. 5 ustawy o PDOP, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów uważa się m.in. dochody (przychody) z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone