wtorek, 26 stycznia 2021 r.  Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wiadomości z tagiem Ministerstwo  RSS
USA: Resort sprawiedliwo?ci nie chce kary 7-9 lat wi?zienia dla by?ego doradcy Trumpa

Dodano: 12.02.2020 1:04 | 127 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo sprawiedliwo?ci USA wycofa?o si? we wtorek z rekomendacji skazania Rogera Stone'a, lobbysty i by?ego doradcy ameryka?skiego prezydenta Donalda Trumpa na 7 do 9 lat wi?zienia. W poniedzia?ek o tak? kar? zwrcili si? do s?du w Waszyngtonie prokuratorzy federalni.

Źródło: https:

Ulga dla m?odych. Zerowego PIT-u dla sta?ystw i praktykantw nie ma i nie b?dzie

Dodano: 12.02.2020 0:35 | 144 odsłon | 0 komentarzy


Z ulgi dla m?odych mog? korzysta? podatnicy do 26. roku ?ycia, zatrudnieni na etacie lub zleceniu. Preferencja nie przys?uguje, gdy kto? zarabia w inny sposb, np. odbywa p?atn? praktyk? lub sta? absolwencki. Ministerstwo Finansw t?umaczy, ?e tak mia?o by? i przepisw nie zmieni.

Źródło: https:

Jakie klauzule przeciw unikaniu opodatkowania mo?e obecnie stosowa? fiskus? [PODCAST]

Dodano: 12.02.2020 0:33 | 176 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansw od kilku lat uszczelnia system podatkowy, wprowadzaj?c do przepisw kolejne klauzule przeciw unikaniu opodatkowania. Obecnie w przepisach mamy a? osiem takich klauzul, w??cznie z klauzul? generaln?. Celem tych dzia?a? jest odstraszenie podatnikw od agresywnych optymalizacji podatkowych i od unikania opodatkowania.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Ci??arwki wo??ce drewno s? notorycznie przeci??one. Resort klimatu nie widzi problemu

Dodano: 12.02.2020 0:30 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Przeci??one cie??rwki stanowi? wi?ksze zagro?enie dla bezpiecze?stwa, niszcz? drogi i spalaj? wi?cej paliwa, to Ministerstwo Klimatu nie widzi problemu

Źródło: https:

Ponad 35 tys. przedsi?biorcw zdecydowa?o si? na Ma?y ZUS Plus

Dodano: 11.02.2020 15:26 | 157 odsłon | 0 komentarzy


Od pocz?tku lutego na skorzystanie z tzw. Ma?ego ZUS-u Plus zdecydowa?o si? przesz?o 35 tys. przedsi?biorcw - poda?o Ministerstwo Rozwoju. W sumie z rozwi?zania korzysta ponad 203 tys. osb. Przedsi?biorcy, ktrzy wcze?niej obj?ci byli Ma?ym ZUS-em, nie musieli ponownie zg?asza? si? do rozszerzonej ulgi.

Źródło: www.podatki.biz

Split payment w praktyce

Dodano: 11.02.2020 14:18 | 98 odsłon | 0 komentarzy


Odpowiadaj?c na podatnikw Ministerstwo Finansw wskaza?o, ?e stosuj?c split payment mo?liwe jest podzielenie p?atno?ci z jednej umowy na kilka faktur. W takim wypadku, to od warto?ci faktury (konkretnej), nie za? od wysoko?ci ca?ej umowy nale?y okre?la? obowi?zek zastosowania mechanizmu podzielonej p?atno?ci lub jego brak.

Źródło: https:

Podatki 2020: Korzystanie z portalu podatkowego MF ma by? bezpieczniejsze

Dodano: 10.02.2020 16:14 | 200 odsłon | 0 komentarzy


Rozporz?dzenie ws. zakresu i warunkw korzystania z portalu podatkowego zostanie znowelizowane - wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Finansw. Zmianie ulegn? zasady uwierzytelniania, co ma skutkowa? zwi?kszeniem poziomu bezpiecze?stwa, wiarygodno?ci i niezaprzeczalno?ci danych ujmowanych we wnioskach, deklaracjach czy pismach.

Źródło: www.podatki.biz

Podatki 2020: Przepisy ws. mikrorachunkw do zmiany

Dodano: 10.02.2020 16:11 | 95 odsłon | 0 komentarzy


Resort finansw doprecyzuje regulacje dotycz?ce indywidualnych rachunkw podatkowych. W efekcie w przysz?o?ci mo?liwe ma by? op?acanie za pomoc? mikrorachunku tak?e kolejnych podatkw, w tym akcyzy i podatku od kopalin. Jak przekonuje Ministerstwo Finansw, w przypadku wp?aty nale?no?ci na niew?a?ciwy rachunek urz?d skarbowy odpowiednio przeksi?guje dan? wp?at?.

Źródło: www.podatki.biz

Dochd osoby niepe?nosprawnej przy uldze rehabilitacyjnej - 13. emerytura, alimenty, zasi?ek piel?gnacyjny

Dodano: 10.02.2020 13:24 | 137 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Finansw poinformowa?o, ?e 13. (trzynastej) emerytury nie wlicza si? do dochodu osoby niepe?nosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej. Podobnie jest z alimentami na dzieci i ?wiadczeniem uzupe?niaj?cym, okre?lonymi w ustawie o PIT, a tak?e z zasi?kiem piel?gnacyjnym. Dopiero tak ustalony dochd nie mo?e przekroczy? 13 200 z? za 2019 r.

Źródło: https:

Nowy JPK_VAT z deklaracj? 2020 - broszura informacyjna MF

Dodano: 10.02.2020 8:25 | 166 odsłon | 0 komentarzy


7 lutego 2020 r. Ministerstwo Finansw opublikowa?o broszur? informacyjn? dotycz?c? struktury JPK_VAT z deklaracj?: : JPK_V7M i JPK_V7K. Prezentujemy obszerne fragmenty informacji zawartych w tej broszurze.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone