sobota, 06 czerwca 2020 r.  Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wiadomości z tagiem Prawo  RSS
Obliczanie sk?adek ZUS za osob? korzystaj?c? z urlopu wychowawczego

Dodano: 12.02.2020 0:36 | 74 odsłon | 0 komentarzy


Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020 r.
Obowi?zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega osoba przebywaj?ca na urlopie wychowawczym, ktra nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innych tytu?w rodz?cych obowi?zek ubezpiecze? spo?ecznych. Osoba korzystaj?ca z tego urlopu podlega te? obowi?zkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, je?eli nie podlega mu z innego tytu?u. Podstaw? wymiaru sk?adek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tych osb stanowi kwota 60% prognozowanego przeci?tnego wynagrodzenia miesi?cznego przyj?tego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru sk?adek na przedmiotowe ubezpieczenia (...).

Źródło: www.gofin.pl

Przekazanie do ZUS wyp?aty zasi?kw przez pracodawc? nieb?d?cego p?atnikiem zasi?kw w 2020 r.

Dodano: 12.02.2020 0:36 | 75 odsłon | 0 komentarzy


Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (499) z dnia 01.01.2020 r.
Do wyp?aty zasi?kw w 2020 r. upowa?nieni s? wy??cznie ci pracodawcy, ktrzy na dzie? 30 listopada 2019 r. zg?osili do ubezpieczenia chorobowego wi?cej ni? 20 osb, a je?eli na ten dzie? nie zg?aszali nikogo do tego ubezpieczenia - na pierwszy miesi?c, w ktrym dokonali takiego zg?oszenia. Pracodawcy zg?aszaj?cy na ten dzie? do ubezpieczenia chorobowego 20 i mniej osb, pocz?wszy od 1 stycznia 2020 r. nie maj? uprawnie? do wyp?aty zasi?kw.

Źródło: www.gofin.pl

Halicki w PE do PiS: n?kacie s?dziw i Polakw

Dodano: 11.02.2020 21:52 | 39 odsłon | 0 komentarzy


S?ysz?, ?e Polska jest n?kana przez Uni? Europejsk?. Nie, to wy mwi? do Prawa i Sprawiedliwo?ci - n?kacie s?dziw i Polakw - powiedzia? we wtorek podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europose? Andrzej Halicki (PO).

Źródło: https:

Wielka Brytania - pre-existing a sprzeda? ubezpiecze? [Prawo dla nieprawnika]

Dodano: 11.02.2020 7:50 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Czasami warto podpatrze?, co si? dzieje na rynkach bardziej dojrza?ych. W szczeglno?ci w Wielkiej Brytanii. Tamtejszy organ nadzoru - Financial Conduct Authority - opublikowa? ostatnio nowe [[https://s.dzub.pl/91d6ff1b wymagania]] przy sprzeda?y ubezpiecze? turystycznych zwi?zane z "pre-existing condtitions".

Źródło: feedproxy.google.com

Bezrobocie w styczniu wzros?o

Dodano: 07.02.2020 14:48 | 45 odsłon | 0 komentarzy


Mi?dzy grudniem 2019 a styczniem 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzros?a z 5,2 do 5,5 proc. - wynika z szacunkowych danych z urz?dw pracy, ktre przedstawi?o Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej. Eksperci oceniaj?, ?e w kolejnych miesi?cach liczba bezrobotnych b?dzie jednak spada?, na co wp?ynie m.in. uruchomienie nowych programw aktywizacji bezrobotnych.

Źródło: www.podatki.biz

Kryterium r?kojmi w metodyce KNF dot. oceny odpowiednio?ci cz?onkw organw podmiotw nadzorowanych, cz. 1 [Prawo na weekend]

Dodano: 07.02.2020 7:52 | 33 odsłon | 0 komentarzy


Pod koniec stycznia bie??cego roku, Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") opublikowa? [[https://s.dzub.pl/87f99490 Metodyk? oceny odpowiednio?ci cz?onkw organw podmiotw nadzorowanych]] ("Metodyka"). Dokument ten prezentuje kryteria oceny, ktrymi KNF kieruje si? w swojej praktyce nadzorczej i ktre powinny by? uwzgl?dniane w wewn?trznych procesach oceny przeprowadzanych przez podmioty nadzorowane, w tym przez zak?ady ubezpiecze?. W dzisiejszym artykule przyjrzymy si? r?kojmi i kryteriom oceny w tym zakresie.

Tagi: Prawo, Komisje
Źródło: feedproxy.google.com

Dolar dalej ro?nie w si?? (popo?udniowy komentarz walutowy z 6.02.2020)

Dodano: 06.02.2020 17:22 | 64 odsłon | 0 komentarzy


Ameryka?ski rynek pracy ma si? dobrze: wczoraj ADP wskaza? wzrost etatw w najszybszym tempie od blisko pi?ciu lat, dzisiaj wg danych Departamentu Pracy liczba wnioskw o zasi?ek dla bezrobotnych by?a na najni?szy poziomie od kwietnia. Silniejszy dolar os?abia dzisiaj nieco z?otego.

Źródło: https:

MRPiPS przygotowa?o nowe rozporz?dzenie ws. rejestracji bezrobotnych

Dodano: 06.02.2020 15:41 | 41 odsłon | 0 komentarzy


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej przygotowa?o nowe rozporz?dzenie ws. rejestracji bezrobotnych i poszukuj?cych pracy. Przepisy pozostan? w wi?kszo?ci bez zmian, a w projekcie wskazano, ?e wydanie nowego rozporz?dzenia jest zwi?zane ze zmianami na poziomie unijnym. Nowe rozporz?dzenie wejdzie w ?ycie 4 maja 2020 r.

Źródło: www.podatki.biz

Od pocz?tku rz?dw PiS Polska sukcesywnie traci pozycj? w mi?dzynarodowych porwnaniach

Dodano: 03.02.2020 8:32 | 65 odsłon | 0 komentarzy


W opublikowanym niedawno przez Economist Intelligence Unit indeksie demokracji Polska spad?a na 57. miejsce, najgorsze w kilkunastoletniej historii tego zestawienia. Polska po raz pierwszy znalaz?a si? za W?grami. Konserwatywno-nacjonalistyczne Prawo i Sprawiedliwo?? kontynuowa?o starania o przekszta?cenie kraju w nieliberaln? demokracj?, m.in. poprzez ograniczenie niezale?no?ci s?downictwa i konsolidacj? w?asno?ci mediw w polskich r?kach napisali autorzy zestawienia.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Od pocz?tku rz?dw PiS Polska sukcesywnie traci pozycj? w mi?dzynarodowych porwnaniach

Dodano: 03.02.2020 8:04 | 42 odsłon | 0 komentarzy


W opublikowanym niedawno przez Economist Intelligence Unit indeksie demokracji Polska spad?a na 57. miejsce, najgorsze w kilkunastoletniej historii tego zestawienia. Polska po raz pierwszy znalaz?a si? za W?grami. Konserwatywno-nacjonalistyczne Prawo i Sprawiedliwo?? kontynuowa?o starania o przekszta?cenie kraju w nieliberaln? demokracj?, m.in. poprzez ograniczenie niezale?no?ci s?downictwa i konsolidacj? w?asno?ci mediw w polskich r?kach napisali autorzy zestawienia.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone