środa, 25 kwietnia 2018 r.  Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Wiadomości z tagiem Służb Ekonomiczno  RSS
Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania rady

Dodano: 24.04.2018 12:31 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.04.2018 r.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. (...) Wydatki z tytułu zwrotu członkom rady nadzorczej kosztów dojazdów na posiedzenia rady nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: https:

Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz samego siebie

Dodano: 17.04.2018 12:31 | 1 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018 r.
Z umową sprzedaży usługi remontowo-budowlanej mamy do czynienia wówczas, gdy przez umowę zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy usługę, a zleceniodawca zobowiązuje się zaakceptować wykonaną usługę i zapłacić zleceniobiorcy za wykonane prace. Umowa zlecenia, jak i umowa sprzedaży ma charakter czynności dwustronnej. (...) Umowa sprzedaży usługi remontowo-budowlanej może być skuteczna wyłącznie wtedy, jeżeli jest zawarta przez dwie strony. Sprzedaż usługi remontowo-budowlanej "samemu sobie" jest czynnością prawnie bezskuteczną - może mieć jedynie charakter wykonania usługi na potrzeby osobiste.

Źródło: https:

Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji

Dodano: 10.04.2018 12:31 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (982) z dnia 10.04.2018 r.
Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15.000 zł, to w świetle ustawy o PDOP i PDOF, aby zaliczyć jej wartość do kosztów podatkowych, podatnik zobowiązany jest dokonać płatności tej transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego. (...) Dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku powoduje określone konsekwencje podatkowe. Późniejszy zwrot towaru nie wpłynie już na fakt, że transakcja przekroczyła ww. limit i została opłacona gotówką. Rozumowanie przeciwne mogłoby doprowadzić do nagminnego omijania przepisu.

Źródło: https:

Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą

Dodano: 03.04.2018 13:03 | 15 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (981) z dnia 01.04.2018 r.
Zwrot towaru należy udokumentować fakturą korygującą oraz ująć w ewidencji zwrotów. (...) Pomimo ujęcia zwrotu towaru w ewidencji zwrotów, zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT można dokonać pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru.

Źródło: https:

Program komputerowy wytworzony przez pracowników

Dodano: 27.03.2018 13:02 | 21 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018 r.
Program komputerowy wytworzony we własnym zakresie przez pracowników jednostki nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej. W związku z tym, wydatki poniesione na jego wytworzenie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Takiej klasyfikacji nie zmienia fakt, że program komputerowy będzie używany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jego wartość przekracza 10.000 zł.

Źródło: https:

Darowizna od członka najbliższej rodziny a podatek od spadków i darowizn - wybrane zagadnienia

Dodano: 26.03.2018 7:30 | 19 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018 r.
Jeżeli stroną umowy darowizny pieniędzy jest rodzeństwo, na potrzeby zastosowania zwolnienia od podatku od spadków i darowizn nie ma znaczenia, że pieniądze pochodzą z majątku wspólnego darczyńcy i jej współmałżonka. (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB4.4015.147.2017.1.JKU)

Źródło: https:

Faktury otrzymane po likwidacji spółki

Dodano: 22.03.2018 10:44 | 17 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018 r.
Kwestia uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz poniesionych już po jej zlikwidowaniu, jest kontrowersyjna. Naszym zdaniem, w świetle rozwiązań systemowych, przyjętych w ustawie o PDOF, jest to dopuszczalne. Niemniej jednak, są również stanowiska przeciwne uznaniu takiej możliwości.

Źródło: https:

Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe

Dodano: 22.03.2018 10:44 | 19 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (979) z dnia 10.03.2018 r.
W przypadku ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową, podatkowe różnice kursowe ustalane są zasadniczo od kwoty netto zobowiązania. Takich różnic nie ustala się natomiast w odniesieniu do kwoty VAT. Zasady ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową określone zostały w art. 15a ustawy o PDOP (i odpowiednio art. 24c ustawy o PDOF).

Źródło: https:

Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

Dodano: 05.03.2018 12:31 | 18 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (978) z dnia 01.03.2018 r.
Ustawa o rachunkowości nie odnosi się wprost do momentu, w którym roczna korekta VAT naliczonego powinna być uwzględniona odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. Kierując się zasadą memoriału, uznaje się, że roczna korekta VAT naliczonego, co do zasady, powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych tego roku, którego korekta dotyczy. Zatem roczna korekta VAT naliczonego za 2017 r. powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych 2017 r.

Źródło: https:

Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego

Dodano: 27.02.2018 12:01 | 30 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018 r.
Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną i zwolnioną rocznej korekty VAT naliczonego dokonują w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego. Co do zasady, skutki korekty jednostka powinna ująć w księgach rachunkowych tego roku, którego korekta dotyczy. Taki sposób ujęcia korekty jest zgodny z zasadą memoriału, według której w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone