poniedziałek, 29 maja 2017 r.  Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Wiadomości z tagiem Służb Ekonomiczno  RSS
Deklarowanie transakcji opodatkowanych poza Polską

Dodano: 24.05.2017 12:03 | 0 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017 r.
Co do zasady, podatnicy mogą odliczać VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Prawo do odliczenia przysługuje jednak również od transakcji, które - w związku z ich miejscem świadczenia - nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce. Chodzi tu o transakcje, od których podatnik miałby prawo do odliczenia VAT, gdyby ich miejsce świadczenia znajdowało się w Polsce. Konieczne jest jednak posiadanie dokumentów, z których wynika związek wydatku z tymi czynnościami.

Źródło: www.gofin.pl

Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych

Dodano: 12.05.2017 14:02 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017 r.
Zasadniczo za dzień powstania przychodu z tytułu wykonywania usług uważa się dzień wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. W takim przypadku data wystawienia faktury lub data uregulowania należności może wyznaczyć datę powstania przychodu - jeśli będą miały miejsce przed wykonaniem usługi. Inne zasady stosuje się jednak do usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych.

Źródło: www.gofin.pl

Czynsz za najem lokalu płatny gotówką a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

Dodano: 08.05.2017 12:04 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 01.05.2017 r.
W przypadku umów najmu zawartych na czas nieokreślony, pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Natomiast w przypadku umów najmu zawartych na czas określony z ustalonym miesięcznym czynszem, limit 15.000 zł odnosi się do sumy czynszów wynikających z zawartej umowy.

Źródło: www.gofin.pl

Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów

Dodano: 26.04.2017 12:31 | 7 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017 r.
W ustawie o PDOP ustawodawca nie odniósł się wprost do ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z podróżami podwykonawców, odbywanymi w celu realizacji powierzonych im obowiązków. Wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. To oznacza, że mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, jeśli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej

Dodano: 20.04.2017 7:30 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
W związku z "przesunięciem" waluty obcej z rachunku walutowego na lokatę nie powstają różnice kursowe, gdyż nie dochodzi tu do rozchodu waluty. Do wyceny "przekazania" waluty obcej z rachunku walutowego na lokatę należy zatem zastosować kurs historyczny, tj. kurs, po jakim waluta obca wpłynęła uprzednio na rachunek walutowy.

Źródło: www.gofin.pl

Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych sezonowo?

Dodano: 10.04.2017 13:07 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017 r.
W przypadku sezonowego użytkowania środków trwałych podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych w miesiącach faktycznego ich wykorzystania. W takim przypadku nie jest dopuszczalne dokonywanie amortyzacji przez 12 miesięcy w roku. Przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF w sposób szczególny regulują zasady amortyzacji sezonowej.

Źródło: www.gofin.pl

Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (945) z dnia 01.04.2017 r.
Ponieważ inwestycja w obcym środku trwałym stanowi odrębny środek trwały, należy przyjąć, że zastosowanie znajdą tutaj ogólne zasady dotyczące ulepszeń. W konsekwencji, w wyniku ulepszenia inwestycji w obcym środku trwałym, następuje podwyższenie jej wartości początkowej.

Źródło: www.gofin.pl

Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 01.03.2017 r.
Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególnych przypadkach także na żądanie nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych

Dodano: 04.04.2017 15:10 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą nie jest także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym, możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wynagrodzeń tych osób za świadczoną pracę nie jest uzależniona od tego, czy wypłata ta nastąpi w gotówce, czy za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Źródło: www.gofin.pl

Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku

Dodano: 21.03.2017 12:09 | 12 odsłon | 0 komentarzy


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Źródło: www.gofin.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2017 rediff.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone